ПОВІДОМЛЕННЯ  про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента     ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ»

  1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00217863
  2. Місцезнаходження емітента 65005, м.Одеса, вул. Головкiвська, 57/1
  3. Міжміський код, телефон та факс емітента 048 730-41-02
  4. Електронна поштова адреса емітента office@holodmash.od.ua
  5. Адреса сторінки в  мережі  Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://holodmash.od.ua/
  6. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу IІI. —                                      Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

Згідно даних  зведеного облікового реєстру, отриманого ПАТ  «ОВО «ХОЛОДМАШ» 16.02.2015 р., стало відомо про зміну пакету акцій  акціонера — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГІЧНІ  ІНВЕСТИЦІЇ», код  ЄДРПОУ 33657620, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44:

— розмір частки  до зміни пакета акцій  — 11 371 689 акцій або 43,04 %.

— розмір частки  (пакета акцій) акціонера, у тому числі з урахуванням розміру збільшення, становить 13 183 700 акцій або 49,90 %.

ІІІ. Підпис


Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Генеральний директор _______________________Поліщук С.В.


М.П.         (підпис)        (ініціали та прізвище керівника)    17.02.2015 р.