ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ
ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00217863
3. Місцезнаходження емітента 65005, м.Одеса, вул. Головкiвська, 57/1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 048 719 05 09, 048 730-41-02
5. Електронна поштова адреса емітента office@holodmash.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка http://holodmash.od.ua/
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповідного до
вимог глави 1 розділу IІI. Рішення про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням наглядової ради ПАТ «ОВО „Холодмаш” від 06.04.2015 року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:
— звільнено з посади Генерального директора Поліщука Сергія Вікторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за угодою сторін. Посадова особа перебувала на посаді з 23.07.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.
— призначено на посаду Генерального директора Свешнікову Тетяну Іванівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена безстроково, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посади заступника директора, директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Генеральний директор _______________________ Свешнікова Т.І.
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 06.04.2015 р.