Шановний акціонер ПАТ «ОВО «ХОЛОДМАШ» !
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ», код за ЄДРПОУ 00217863, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1 (далі — Товариство), які відбудуться 19 лютого 2016 року о 10.00 за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 38, приміщення ТОВ “Палац Культури ім. Лесі Українки”, 2-й поверх, велика зала № 1 . Реєстрація учасників загальних зборів з 9.00 до 9.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2015 році та його затвердження.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2015 рік та його затвердження.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році та його затвердження.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
9. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства, у зв’язку із Розпорядженням Південно-українського територіального управління НКЦПФР від 17.11.2014 № 635-ПУ-1-Е. Обрання ліквідаційної комісії Товариства. Затвердження порядку ліквідації Товариства та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.
10. Схвалення дій Правління та Наглядової ради Товариства.
11. Надання згоди на укладення Товариством договорів.
12. Ліквідація основних фондів Товариства.
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, та надання відповідних повноважень.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 15 лютого 2016 року. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1, приймальня (кімната № 1). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Свєшнікова Тетяна Іванівна. Довідки за телефоном (048) 730-48-22

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів

Основні засоби

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

Грошові кошти та їх еквіваленти

Нерозподілений прибуток

Власний капітал

Статутний капітал

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

Чистий прибуток (збиток)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

21489

9541

5497

863

1934

-21069

6605

31390

 

-6075

26420240

6

20550

10453

5541

680

1163

-7251

6605

18724

-1512

26420240

31

Пові   Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ  НКЦПФР»  № 8 (2262)  від  15.01.2016 року           Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Свєшнікова Т.І.   15.01.2016 року МП