ПОВІДОМЛЕННЯ  про виникнення особливої інформації  емітента  (розміщено 19.04.2018)    
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента     ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ»

2. Код за ЄДРПОУ                                      00217863

3. Місцезнаходження                                   65005, м.Одеса, вул. Головкiвська,  57/1

4. Міжміський код, телефон та факс                    048 730-41-02

5. Електронна поштова адреса                  office@holodmash.od.ua

6. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка       http://holodmash.od.ua/

додатково використовується емітентом для

розкриття інформації

7. Вид  особливої  інформації відповідного до вимог глави 1 розділу IІI.
Рішення  про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення

17.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ „ Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» ”, відповідно до  Статуту, прийнятто рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв:
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: позики, кредиту, іпотеки, гарантії, поруки, майнової поруки, спільної діяльності, оренди (в т.ч. землі та іншого нерухомого майна), купівлі-продажу (в т.ч. нерухомості, цінних паперів, основних фондів, майнових прав, прав вимоги), проектування, підряду (в т.ч. будівельного), договорів, пов’язаних з організацією та фінансуванням будівництва, реконструкцією та капітальним ремонтом будинків, будівель, споруд, договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Гранична сукупність вартості правочинів: 300 000  тис. грн;  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 18 740 тис. грн;   Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1600,85 %;

Загальна кількість голосуючих акцій:  21 644 942 акцій;  Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 18100663 акцій ;  Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:  18095800 акцій ;  Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення:  0  акцій.

 ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Генеральний директор          _______________________ Свешнікова Т.І.

М.П.         (підпис)        (ініціали та прізвище керівника)    18.04.2018 р.