ПОВІДОМЛЕННЯ  про виникнення особливої інформації про емітента (розміщено 19.04.2018 року)
І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента     ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ»
  2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00217863
  3. Місцезнаходження емітента: 65005, м.Одеса, вул. Головкiвська, 57/1
  4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 048 730 49 10, 048 730-49-10
  5. Електронна поштова адреса емітента: office@holodmash.od.ua
  6. Адреса сторінки в  мережі  Інтернет,   яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://holodmash.od.ua/
  7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу IІI.          Рішення про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ОВО „Холодмаш” від 17.04.2018 року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте  рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

— припинено повноваження члена наглядової ради Крагеля Миколи Миколайовича, паспорт КК № 485707, виданий Біляївським РВ УМВС України в Одеській області 21.07.2000р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї  повноважень.  Посадова особа перебувала на посаді з 11.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 0.000038%.
— припинено повноваження члена наглядової ради Сараніной Галини Юріївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку iз закiнченням строку дiї  повноважень.  Посадова особа перебувала на посаді з 11.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

— припинено повноваження члена наглядової ради Ремінського Максима Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано)., у зв’язку iз закiнченням строку дiї  повноважень.  Посадова особа перебувала на посаді з 11.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

— обрано на посаду члена наглядової ради Крагеля Миколу Миколайовича, паспорт КК № 485707, виданий Біляївським РВ УМВС України в Одеській області 21.07.2000р. Посадова особа призначена 3 роки, протягом останніх 5 років  своєї  діяльності обіймала посади юриста, заступника начальника юридичного відділу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 0.000038%.

— обрано на посаду члена наглядової ради Сараніну Галину Юріївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано).  Посадова особа призначена 3 роки, протягом останніх 5 років  своєї  діяльності обіймала посади  начальника планово-технічного відділу, начальника відділу операційного контролю, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

— обрано на посаду члена наглядової ради Ремінського Максима Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).  Посадова особа призначена на 3 роки, протягом  останніх 5 років  своєї  діяльності обіймає посаду економіста, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

Рішенням наглядової ради  ПАТ «ОВО „Холодмаш” від 17.04.2018 р.:

— обрано  на посаду Голови  наглядової ради   Сараніну Галину Юріївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано).  Посадова особа призначена на 3 роки.

 

ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор

 

_________

М.П. (підпис)

Свешнікова Т.І.

(ініціали та прізвище керівника)  18.04.2018