АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛОДМАШ», код за ЄДРПОУ 00217863, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1 (далі — Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2019 року об 11.00 за місцем: м. Одеса, вул. Жуковського, 38, приміщення ТОВ “Палац Культури ім. Лесі Українки”, 2-й поверх, велика зала № 1.Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 10.00 до 10.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 05 квітня 2019 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Крагель Микола Миколайович, Ремінський Максим Миколайович, Конєва Лілія Дмитрівна. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.
 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2018 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2018 році.
 3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.
 6. Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. Проект рішення: розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки покрити у відповідності до вимог чинного законодаства.
 8. 8. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства. Обрання ліквідаційної комісії Товариства. Затвердження порядку ліквідації Товариства та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів. Проект рішення: прийняти рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації. Створити ліквідаційну комісію Товариства та обрати її у складі однієї особи — ліквідатора — Кобилицький Ігор Олександрович. Затвердити порядок ліквідації та порядок розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.
 9. Схвалення дій Генерального директора та Наглядової ради Товариства. Проект рішення: схвалити дії Генерального директора та Наглядової ради Товариства щодо укладення та виконання правочинів протягом 2018 року, а також прийняті ними протягом 2018 року рішення.
 10. Надання згоди на укладення Товариством договорів. Проект рішення: надати згоду на укладення Товариством договорів, попередньо схвалених Наглядовою радою Товариства протягом 2018 року.
 11. Ліквідація основних фондів Товариства. Проект рішення: ліквідувати та списати основні фонди, включаючи будівлі та споруди, що зношені чи прийшли у негідність та/або не використовуються у діяльності Товариства. Надати Наглядовій раді повноваження приймати протягом року рішення про списання та ліквідацію основних фондів, включаючи будівлі та споруди, що зношені чи прийшли у негідність та/або не використовуються у діяльності Товариства, сукупною вартістю до ста відсотків (включно) від вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2018 рік.
 12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та надання відповідних повноважень. Проект рішення: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у строк до 11 квітня 2020 року, граничною сукупною вартістю 300 000 000 (триста мільйонів) гривень наступного характеру: позики, кредиту, іпотеки, гарантії, поруки, майнової поруки, спільної діяльності, оренди (в т.ч. землі та іншого нерухомого майна), купівлі-продажу (в т.ч. нерухомості, цінних паперів, основних фондів, майнових прав, прав вимоги), проектування, підряду (в т.ч. будівельного), договорів, пов’язаних з організацією та фінансуванням будівництва, реконструкцією та капітальним ремонтом будинків, будівель, споруд, договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Укладення кожного правочину, визначеного цим рішенням, повинно відбуватись виконавчим органом Товариства лише за погодженням (протоколом) Наглядової ради Товариства.

 

Адреса власного веб-сайту Товариства: http://holodmash.od.ua. Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1, приймальня (кімната № 1). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Кобилицький Ігор Олександрович. Довідки за телефоном (048) 730-49-10. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 26 420 240. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 21 644 942.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 38 004 18 740
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 3817 9 661
Запаси 1 139 1 174
Сумарна дебіторська заборгованість 1 252 831
Гроші та їх еквіваленти 16 898 2 558
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (35 080) (36 462)
Власний капітал (28 475) (29 857)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 6 605 6 605
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 39  832 39 832
Поточні зобов’язання і забезпечення 27 197 8 765
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1 382 ( 6 536)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26 420 240 26 420 240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.000052 ( 0.247 )

 

Затверджено Наглядовою радою Товариства