Повідомлення  про проведення річних загальних зборів акціонерів

04.04.2014

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ», код за ЄДРПОУ 00217863, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1 (далі — Товариство), які відбудуться 4 квітня 2014 року о 10.00 за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 38, приміщення ТОВ “Палац Культури ім. Лесі Українки”, 2-й поверх, велика зала № 1 . Реєстрація учасників загальних зборів з 9.00 до 9.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2013 році та його затвердження.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2013 рік та його затвердження.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 році та його затвердження.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

9. Про ліквідацію основних фондів Товариства.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, та надання відповідних повноважень.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 31 березня 2014 року. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1, приймальня (кімната № 1). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Поліщук Сергій Вікторович.

Довідки за телефоном (048) 730-48-22

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 18687 20933
Основні засоби 10887 11389
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5402 5704
Сумарна дебіторська заборгованість 318 1664
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 1596
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал -5739 -2446
Статутний капітал 6605 6605
Довгострокові зобов’язання 14747 15802
Поточні зобов’язання 9679 7577
Чистий прибуток (збиток) -3293 -1772
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26420240 26420240
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 70 120

Виконавчий орган Товариства

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ  НКЦПФР»  № 43 (1796)  від  04.03.2014 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Поліщук С.В. 03.03.2014 року