Объявление о собрании акционеров

(18.06.2013)

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2012 році та його затвердження.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2012 рік та його затвердження.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 році та його затвердження.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

9. Про ліквідацію основних фондів Товариства.

10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 12 червня 2013 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1, приймальня (кімната № 1). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Оріщак В.А.

Довідки за телефоном (048) 730-48-22

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 20550 18687
Основні засоби 10453 10887
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5541 5402
Сумарна дебіторська заборгованість 680 318
Грошові кошти та їх еквіваленти 1163 32
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал -7251 -5739
Статутний капітал 6605 6605
Довгострокові зобов’язання 18724 14747
Поточні зобов’язання - 9679
Чистий прибуток (збиток) -1512 -3293
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26420240 26420240
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 31 70