Дата публикации: 24.02.2015

Объявление о собрании акционеров

(27.03.2015)

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2014 році та його затвердження.
 4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2014 рік та його затвердження.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 році та його затвердження.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.
 7. Затвердження річного звіту Товариства.
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
 9. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства, у зв’язку із Розпорядженням Південно-українського територіального управління НКЦПФР від 17.11.2014 № 635-ПУ-1-Е. Обрання ліквідаційної комісії Товариства. Затвердження порядку ліквідації Товариства та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.
 10. Про ліквідацію основних фондів Товариства.
 11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, та надання відповідних повноважень.
 12. 1 Надання згоди на укладення договору кредиту та договору іпотеки.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 23 березня 2015 року. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1, приймальня (кімната №1). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Поліщук Сергій Вікторович.

Довідки за телефоном (048) 730-48-22

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 19253 20550
Основні засоби 10072 10453
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4711 5541
Сумарна дебіторська заборгованість 478 680
Грошові кошти та їх еквіваленти 205 1163
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал -14636 -7251
Статутний капітал 6605 6605
Довгострокові зобов’язання 25378 18724
Поточні зобов’язання 4216 -
Чистий прибуток (збиток) -7385 -1512
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26420240 26420240
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 31