ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ», код за ЄДРПОУ 00217863, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1 (далі — Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2017 року о 10.00 за місцем: м. Одеса, вул. Жуковського, 38, приміщення ТОВ “Палац Культури ім. Лесі Українки”, 2-й поверх, велика зала № 1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 9.00 до 9.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Кондратюк Юрій Афанасійович, Макарова Ніна Григорівна, Власенко Петро Владиславович. Припинити повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.
 2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2016 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товариства у 2016 рік.
 3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.
 6. Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. Проект рішення: розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки покрити у відповідності до вимог чинного законодаства.
 8. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства. Обрання ліквідаційної комісії Товариства. Затвердження порядку ліквідації Товариства та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів. Проект рішення: прийняти рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації. Створити ліквідаційну комісію Товариства та обрати її у складі однієї особи — ліквідатора — Свешнікової Тетяни Іванівни. Затвердити порядок ліквідації та порядок розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.
 9. Схвалення дій Генерального директора та Наглядової ради Товариства. Проект рішення: схвалити дії Генерального директора та Наглядової ради Товариства щодо укладення та виконання правочинів протягом 2016 року, а також прийняті ними протягом 2016 року рішення.
 10. Надання згоди на укладення Товариством договорів. Проект рішення: надати згоду на укладення Товариством договорів, попередньо схвалених Наглядовою радою Товариства протягом 2016 року.
 11. Ліквідація основних фондів Товариства. Проект рішення: ліквідувати та списати основні фонди, включаючи будівлі та споруди, що зношені чи прийшли у негідність та/або не використовуються у діяльності Товариства. Надати Наглядовій раді повноваження приймати протягом року рішення про списання та ліквідацію основних фондів, включаючи будівлі та споруди, що зношені чи прийшли у негідність та/або не використовуються у діяльності Товариства, сукупною вартістю до ста відсотків (включно) від вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2016 рік.
 12. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства — Крагель Микола Миколайович, Ремінський Максим Миколайович, Сараніна Галина Юріївна та членів Ревізійної комісії Товариства — Аладишева Надія Іванівна, Дідух Сергій Мирославович, Мосейчук Олександр Йосипович.
 13. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначити, що здійснення повноважень членів Наглядової ради Товариства відбувається на безоплатній основі, уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.
 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: кумулятивне голосування.
 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: кумулятивне голосування.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://holodmash.od.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1, приймальня (кімната № 1). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Свєшнікова Тетяна Іванівна. Довідки за телефоном (048) 730-49-10                                   Затверджено Наглядовою радою Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ  НКЦПФР»  № 47 (2552)  від  10.03.2017 року