Положення про ревізійну комісію

Затверджено Загальними зборами акціонерів

Відкритого акціонерного товариства “Одеське

виробниче об’єднання “Холодмаш”

Протокол № 1 від 19 квітня 2011 року

Голова Загальних зборів акціонерів

_______________________________

Секретар Загальних зборів акціонерів

_______________________________

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ХОЛОДМАШ”

м. Одеса – 2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ» (далі – Товариство).

1.2. Це Положення визначає порядок створення, діяльності та повноваження Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ» (надалі – Ревізійна комісія).

1.3. Метою діяльності Ревізійної комісії є здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

1.3. Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам акціонерів Товариства та діє відповідно до цього Положення про Ревізійну комісію (надалі – Положення), Статуту Товариства, рішень Загальних Зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори), чинного законодавства України, що регулює діяльність Товариства.

2. ПОРЯДОК CТВОРЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами із числа акціонерів Товариства або їх представників виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

2.1.1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів.

2.2. Ревізійна комісія Товариства обирається на визначений період.

Строк повноважень Ревізійної комісії складає 3 (три) роки.

2.3. Ревізійну комісію очолює Голова Ревізійної комісії, який обирається на засіданні Ревізійної комісії з числа членів, обраних Загальними зборами, простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

2.4. До складу Ревізійної комісії не можуть бути обрані члени Наглядової ради, Директор, Корпоративний секретар, особи, що не мають повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Загальних зборів.

2.5. Загальні Збори простою більшістю голосів у будь-який час можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися як стосовно всіх, так і стосовно окремих членів Ревізійної комісії.

2.5.1. Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними Зборами з одночасним припиненням відповідного договору, укладеного з таким членом Ревізійної комісії, зокрема, у разі:

  • незадовільної оцінки його діяльності Загальними Зборами за підсумками роботи за рік;
  • систематичного невиконання членом Ревізійної комісії обов’язків, покладених на нього згідно договору.

2.6. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням відповідного договору, укладеного з таким членом Ревізійної комісії, припиняються:

а) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

б) у разі неможливості виконання обов’язків члена Ревізійної комісії за станом здоров’я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревізійної комісії. У разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви,- повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа від медичної установи;

в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Ревізійної комісії – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

г) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;

є) у разі відкликання (припинення) довіреності особи, яка входила до Ревізійної комісії як представник акціонера – повноваження припиняються з дати одержання Товариством інформації про відкликання (припинення) довіреності.

2.7. Права та обов’язки членів Ревізійної комісії визначаються Статутом Товариства, цим Положенням, законодавством України, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Такі договори від імені Товариства підписуються головою Наглядової ради Товариства.

2.7.1. Такі договори можуть бути або оплатними, або безоплатними.

2.7.2. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Ревізійна Комісія Товариства:

  • контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють його діяльність;
  • розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам;
  • вносить на Загальні Збори або засідання Наглядової ради Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів Товариства.

3.2. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено рішеннями Загальних Зборів.

3.2.1. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

  • підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
  • факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

3.3. Висновок Ревізійної Комісії щодо річної фінансової звітності Товариства має грунтуватись на наступній документації та інформації:

• фінансовій звітності Товариства та звіту зовнішнього аудитора про фінансову звітність Товариства;

• результатах обговорення фінансової звітності з Директором та зовнішнім аудитором;

• будь-яких додаткових матеріалах, бухгалтерських даних та інших документах Товариства, що вивчалися Ревізійною комісією.

3.4. Ревізійна комісія контролює відповідність діяльності Товариства законодавству України та нормативно-правовим актам, що регулюють його діяльність, шляхом:

• оцінки ефективності внутрішньої системи контролю на предмет відповідності чинному законодавству України, Статуту та внутрішнім документам Товариства та заходам, що вчиняються органами управління Товариства, у випадку виявлення фактів їх порушення.

• розгляду зауважень по результатам перевірок контролюючих органів та аудиторських зауважень.

3.5. Ревізійна комісія здійснює розгляд звітів внутрішніх та зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам, зокрема:

• розглядає річний план перевірок служби внутрішнього аудиту з метою виключення можливості його необгрунтованого обмеження;

• розглядає звіт про виконання річного плану перевірок служби внутрішнього аудиту;

• розглядає роботу, ресурси та організаційну структуру служби внутрішнього аудиту;

• вивчає достатність та своєчасність прийняття Директором Товариства необхідних заходів з метою виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту;

• розглядає звіт зовнішнього аудитора про фінансову звітність Товариства;

• вивчає достатність та своєчасність прийняття Товариством заходів на виконання рекомендацій зовнішнього аудитора.

3.6. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.

3.7. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним Зборам та\або Наглядовій раді Товариства.

3.8. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання позачергових Загальних Зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного, можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства.

3.9. Директор на письмовий запит Голови Ревізійної комісії в строк не більше двадцяти днів повинен забезпечити доступ членів Ревізійної комісії в приміщення Товариства до будь-якої інформації, яка є необхідною для виконання їх обов’язків.

3.10. Ревізійна комісія може вимагати від керівника служби внутрішнього аудиту чи зовнішнього аудитора проведення будь-якої перевірки за попереднім погодженням із Директором та\або Головою Наглядової ради Товариства.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами.

4.1.1. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою, Директором Товариства чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 відсотками голосів.

4.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються Ревізійною комісією за дорученням Загальних Зборів або Наглядової ради Товариства та на вимогу акціонера(-ів), які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

4.3. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні всі її члени.

4.4. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Ревізійної комісії.

4.5. Протоколи засідань Ревізійної комісії підписуються всіма присутніми членами Ревізійної комісії.

4.6. Член Ревізійної комісії, який не згоден з її рішеннями, вправі висловити свою особливу думку, що вноситься до протоколу та доводиться до відома Наглядової ради та Загальних Зборів.

4.7. Ревізійна комісія може запрошувати на свої засідання Директора, працівників Товариства, аудиторів або інших осіб для надання необхідної інформації.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

5.1 Положення про Наглядову раду затверджується Загальними Зборами акціонерів Товариства. Рішення про його затвердження приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь в зборах. Положення набуває чинності із дати його затвердження рішенням Загальних Зборів.

5.2. Пропозиції про внесення змін і доповнень до цього Положення вносяться в порядку, передбаченому для внесення пропозицій до порядку денного річних або позачергових загальних зборів акціонерів.

5.3. Рішення про внесення доповнень або змін до цього Положення приймається Загальними Зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
5.4. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Положення вступають в протиріччя з ними, ці пункти, або їх частина, втрачають силу, і до моменту внесення змін в Положення акціонери керуються законодавством України.

5.5. У всьому іншому, що не передбачено цим Положенням, необхідно керуватись Статутом Товариства та вимогами чинного законодавства України.